Navigatie

Algemene Voorwaarden

            Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend kosten

          *   All prices are including VAT and excluding shipping costs

       2     Prijzen zijn richtprijzen, de prijzen kunnen tussentijds zijn aangepast.

         *    Prices are target prices, prices may be adjusted in the meantime.

       3     Indien een artikel niet voorradig is, zal een levertijd ( indien mogelijk ) worden opgegeven.

         *    If an item is out of stock, a delivery time (if possible) will be specified.

       4    Indien de klant akkoord gaat met de opgegeven levertijd, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

         *   If the customer agrees with the specified delivery time, the order can no longer be canceled.

      5    Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling van de op deze zaken betrekking hebbende vordering(en),                                                rente kosten is verkregen.  

         * All delivered goods remain the property of the seller until full payment of the claim (s) relating to these matters, interest expense is obtained.

      6    In geval van speciale bestellingen kan de verkoper een vooruitbetaling vorderen van ten hoogste de helft van de verkoopprijs.

       *    In case of special orders, the seller may claim a prepayment of up to half of the selling price

       7    In geval van speciale bestelde artikelen voor de klant, deze artikelen kunnen NIET retour gedaan worden!!

        *    In case of special ordered items for the customer, these items can NOT be returned 

      8    Artikelen kunnen, na telefonische melding, worden omgeruild binnen 14 dagen na factuur datum, mits ongebruikt en in originele verpakking.                                       Deze mag NIET gebruikt worden als verzending materiaal     ( extra karton doos om de originele verpakking doen )                                                                          Met kopie aankoop  Na deze periode is geen retour meer mogelijk. 

        *   Items may be exchanged within 14 days after invoice date, unused and in original packaging. This can not be used as a shipping material                                        (additional                  carton box to do the original packaging) With copy purchase After this period no return is possible

       9    Ingeval van wel retour zending in originele doos al verpakking materiaal is gebruikt,  Wordt deze niet aan genomen. 

         *   In case of return shipping in original box, all packing materials are used, will not be taken.

     10    De kosten voor frankeren, ( verzekering ) en retourzending zijn geheel voor rekening van de klant.

       *     The costs for postage, (insurance) and return shipping are entirely at the expense of the customer

     11    Op het retour bedrag wordt 15% in mindering gebracht.

        *    The return amount will be deducted 15%.

     12    Het risico van beschadiging en/of vermissing van  goederen berust tot het moment van aflevering bij de klant. ( retour zending )

        *    The risk of damage and / or loss of goods is based on the time of delivery to the customer. (return shipment)

     13    Het risico van beschadiging en/of vermissing van  goederen berust tot moment van aflevering bij de leverancier, na acceptatie door                                               wederpartij    neem deze dit over,   zoals wettelijk is vastgelegd. 

    13.1  Het verzenden van Glas en andere breekbaar matrialen gebeurd op eigen risico van klant.   We contoleren voor verzending dat het in goede staat is.                          zorgen dat het goed verpakt wordt om schade te voorkomen 

       *     The risk of damage and / or loss of goods is based on delivery time at the supplier, after acceptance by the other party, this is taken over as                                prescribed by law.

      14    Onvoorziene prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de levering kunnen door leverancier worden doorberekend.

              Import Heffing van Thrump . Deze kunnen we pas vast stellen als het artikel bij ons binnen is.  

         *    Unforeseen price increases after conclusion of the agreement, but for delivery can be passed by supplier

      15    De leverancier zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs-en/of gevolgschade van de wederpartij vergoeden. Na aankoop/ betaling van de                                  goederen is de  klant zelf aansprakelijk over de goederen / montage er van.  We zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgschade. 

        *    The supplier will never be liable to compensate for the other party's business and / or consequential damages. After purchase / payment of the                         goods,   the customer is liable for the goods / assembly of the goods. We are not responsible for the consequential damage.

     16   Na aankoop dient de klant het artikel te controleren op beschadigingen en afwijking van product , Is er een fout aan het product dan dient de klant dit                      binnen 14 dagen te       

            melden voor ruilen van het betrefende onderdeel.  Na 14 dagen is er GEEN aanspraak meer mogelijk.    

      *    After purchase, the customer must check the item for damage. If there is a defect in the product, the customer must report this within 30 days              for the               replacement of the item concerned. After 14 days, no claim is possible.

    17   Bij schade aan de bestelling bij aanlevering moet ten alle tijden worden vermeld op de vrachtbrief.

            Wanneer dit niet wordt gedaan kunnen wij deze schade niet in behandeling nemen.      

      *    In case of damage to the order upon delivery, it must always be stated on the consignment note.

     18   Is het product gemonteerd / gespoten / gestraald,  ( geweest / gedaan)   dan is het retour doen van het product NIET meer mogelijk,

        *   Has the product been mounted / sprayed / irradiated, (have been done) then the return of the product is NOT possible,

     19   Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich zonder voorbehoud akkoord met de bovenstaande verkoopvoorwaarden. 

                    *   By placing an order, the customer declares without reservation the above terms of sale

     20   Mondelinge aanbiedingen door Prins truckshop. of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze hem schriftelijk zijn bevestigd.

     21   Onze verkoopvoorwaarden gaat boven uw verkoopvoorwaarden ! 

     22.   Pakket dienst komt bij ons op Dinsdag en Donderdag om pakketten op te halen,    orders van Donderdag Middag en  >>   gaan dan op Dinsdag weg bij                     ons.   

 

mobile 0621 270 182      Fax: 0529 480 024


Aanbieding

West Coast Mirror € 52,95 € 42,95
© 2015 - 2019 Prins Truckshop B.V. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel